Bij ons te gast?

We hopen u binnenkort als gast te mogen begroeten. Om alvast een indruk te krijgen, geven we via deze pagina wat informatie over de kerkdiensten. U weet dan wat u verwachten kunt.

Locaties en parkeren

We maken gebruik van verschillende locaties. Bij de locaties is voldoende gelegenheid om de auto te parkeren.

Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten in er kinderoppas. U kunt de koster vragen waar de kinderopvang is. Doop- en belijdenisdiensten worden meestal ‘s middags gehouden. Tijdens deze speciale diensten wordt de kinderopvang verplaatst van de morgendienst naar de middagdienst.

Kom binnen!

U bent vrij om een plaats te kiezen. De koster, de voorganger en de kerkenraad hebben een gereserveerde plek. Er zijn voldoende bijbels en psalmboekjes in de kerk aanwezig en als gast mag u aan het einde van de dienst onze kerkbode meenemen. Verder kunt u natuurlijk met uw vragen bij onze kosters aan de ingang van de kerk terecht.

De kerkdienst

De kerkdiensten beginnen ’s morgens om 10.00 uur en ’s avonds om 19.00 uur. In de eredienst staat de Woordverkondiging centraal. Wij maken gebruik van de Statenvertaling. We zingen uit de Psalmen en uit de 12 gezangen aan het einde van het psalmboek. Bij bijzondere gelegenheden zingen we na de dienst het Wilhelmus, het ‘Een vaste Burcht’ of het ‘Ere zij God’.

In de eredienst wil God ons ontmoeten. Hij komt naar ons toe met Zijn zegengroet aan het begin van de dienst: “Genade zij u en vrede…” Ook bij het lezen uit de Bijbel en in de preek is God Zelf aan het woord. En aan het eind van de dienst geeft Hij ons Zijn zegen mee. Zo komt God Zelf de hele dienst naar ons toe met zijn Woord en Geest. En in diezelfde dienst mogen wij bij Hem komen, onze schuld aan Hem belijden. We mogen tot Hem bidden , en onze gaven geven en zingen voor Hem.

Een kerkdienst ziet er als volgt uit:

 • Inleidend orgelspel
 • Kerkenraad komt binnen
 • Mededelingen door ouderling van dienst
 • Voorzang
 • De ouderling van dienst geeft de dominee de hand
  De ouderling geeft de dominee de hand, als symbool dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de dominee geeft.
 • Stil gebed
  In stilte bidden we om een gezegende dienst.
 • Bemoediging en zegengroet
 • Zingen
 • Voorlezing van de 10 geboden (’s morgens) of van de geloofsbelijdenis (’s avonds)
  In de morgendienst houdt de ouderling ons de wet van de HEERE voor. Eerst de 10 geboden en dan het ‘grote gebod’. De wet herinnert ons aan wat God van ons vraagt en aan wat onze schuld ten opzichte van Hem daarin is. In de avonddienst leest de ouderling de geloofsbelijdenis voor.
 • We zingen een psalm als antwoord hierop.
 • Voorlezing uit de Bijbel
 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door Heilige Geest
  De dominee bidt om de aanwezigheid en de werking van de Heilige Geest. Hij bidt dat we het Woord van God mogen begrijpen en dat het ons zal raken.
 • Zingen en collecte voor diaconie en kerk
  We hebben van God veel gekregen, en van die gaven willen we ook weer dankbaar delen. Daarom zamelen we elke dienst geld in. Uiteraard is dit op vrijwillige basis. Tijdens de inzameling zingen we ter voorbereiding op de preek.
 • Preek
 • Zingen en gebed als antwoord op de preek
 • Zingen
 • Zegening
  Alle mensen gaan staan en de dominee zegent ons namens God.
 • Kerkenraad vertrekt
 • Uitleidend orgelspel
 • Collecte voor de kerk aan de uitgang

Er zijn verspreid over het jaar enkele bijzondere diensten, die iets anders verlopen. Dat zijn vooral de diensten waarin de Heilige Doop of het Heilig Avondmaal wordt bediend. Wanneer u als gast aanwezig bent tijdens een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend en u zou ook graag willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, stellen we het zeer op prijs als u vooraf contact opneemt met de scriba.

En verder…
Het kan zijn dat u graag even met de voorganger of met iemand uit de kerkenraad wilt praten over wat u gehoord hebt. Dat kan direct na de eredienst. Vraagt u aan de koster om dit voor u te organiseren. Het staat u vrij om ook gemeenteleden aan te spreken, die samen met u de dienst hebben bijgewoond.

Op de contactpagina vindt u verschillende personen van onze gemeente waarmee u contact kunt opnemen.

In ieder geval vinden we het fijn dat u in ons midden komt en we hopen dat het voor u een onvergetelijke ontmoeting met God wordt.

Wij wensen u een gezegende dienst toe!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world