ANBI

De Belastingdienst heeft de Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook onze Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van belastingvoordeel als u een gift of vrijwillige bijdrage aan ons overmaakt. Op deze pagina treft u alle relevante ANBI-informatie aan.

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:  Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard te Vriezenveen
RSIN/Fiscaal nummer: 824104821

Website adres: www.hwba-vriezenveen.nl
E-mail: wijk-ba@hervormdvriezenveen.nl
Adres: Westeinde 237
Postcode: 7671 ER
Plaats: Vriezenveen
Telefoon: 0546-565081
Postadres: Idem
Postcode: Idem
Plaats: Idem
Telefoon: Idem

De Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

In het beleidsplan wordt de visie van de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard omschreven (Lezen? klik hier).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland (Lezen? Klik op deze link).

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard.

De Hervormde Wijkgmeente van Bijzondere Aard onderscheidt zich alleen van de andere Hervormde Wijkgemeenten met een eigen rechtspersoonlijkheid op grond van overgangsbepaling 82 (OVB 82) van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.  Dat geldt ook voor anderen die in dienstverband werkzaamheden voor de kerkelijke gemeente verrichten. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de realisatie (rekeningen) over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Hieronder is de staat van baten en lasten opgenomen van zowel het College van Kerkrentmeesters van onze Hervormde gemeente (kerkbeheer) als ook de staat van baten en lasten van het College van Diakenen (diaconie).

Elke staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Kerkbeheer

2022
Jaarrekening

2021
Jaarrekening

2020
Begroting
Jaarrekening

2019
Begroting
Jaarrekening

2018
Begroting
Jaarrekening

2017
Begroting en jaarrekening

2016
Begroting en jaarrekening

Bovenstaand overzichten zijn conform het voorgeschreven exploitatieoverzicht van de PKN.

Toelichting kerkbeheer

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast zijn er wekelijks collecteopbrengsten en worden er regelmatig giften ontvangen.

Een kerkelijke gemeente bezit soms ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Het overgrote deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten en aan de kosten van de eigen organisatie (bijstand in het pastoraat) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Diaconie

2022
Jaarrekening

2021
Jaarrekening

2020
Jaarrekening

2019
Begroting
Jaarrekening

2018
Begroting
Jaarrekening

2017
Begroting en jaarrekening
2016
Begroting en jaarrekening

Bovenstaand overzichten zijn conform het voorgeschreven exploitatieoverzicht van de PKN.

Toelichting diaconie

Aan de kerkleden wordt ook gevraagd om bij te dragen in de ondersteuning van armen en hulpbehoevenden dichtbij en ver weg (het diaconale doel). De diaconie ontvangt wekelijks collecteopbrengsten en daarnaast worden van gemeenteleden regelmatig giften ontvangen.

Een diaconie kan soms ook nog enig vermogen bezitten in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor de doelstelling van de diaconie.

Het overgrote deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan ondersteuning van armen dichtbij en ver weg als ook de ondersteuning van hulpbehoevenden zoals zieken, ouderen en gehandicapten.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en overige kosten.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world