Maatregelen tegen coronavirus

En niet een van die is voor God vergeten.
Lukas 12 vers 6

Alle maatregelen vervallen per zondag 27 februari

Met ingang van zondag 27 februari vervallen alle corona maatregelen. Voor de kerkdiensten gelden dan géén beperkingen meer zoals anderhalve meter, gelimiteerd aantal gemeenteleden en mondkapjes. Ook als gast bent u weer van harte welkom zonder reservering vooraf.

Versoepeling maatregelen per 23 januari

Per 23 januari zijn de coronamaatregelen versoepeld doordat de gebouwgrootte ook meegenomen wordt in de afwegingen voor de groepsgrootte. De gebouwen CCK2 en Westerkerk zijn groot genoeg om met de gehele gemeente weer samen te komen met handhaving van de 1,5 meter. Dit geldt niet voor het gebouw Stjäävelin. Voor Stjäävelin (waar we 1 eredienst per maand gebruik van maken) zal u nog wel worden uitgenodigd. Verder gelden de gebruikelijke corona voorschriften: mondkapje op tijdens het lopen door de kerk, anderhalve meter afstand houden, aanwijzingen van de koster opvolgen. Gemeenteleden kunnen dus zonder reservering vooraf zowel ‘s morgens als ‘s avonds naar de kerk komen.

Omdat de capaciteit van CCK2 en de Westerkerk wel beperkt blijft door de anderhalvemeter maatregel stellen wij als eerste de eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Daarnaast is er ook plaats om u als gast te ontvangen. Neemt u daarvoor contact op met Diny Berkhoff via het telefoonnummer 06-29253849 Let op: uitsluitend bellen op vrijdag.

Jeugdwerk en catechese zijn weer toegestaan. Hier gelden dezelfde corona regels als voor de scholen. Het overige gemeentewerk mag zoveel mogelijk weer worden opgestart, uiteraard met inachtneming van de corona voorschriften.

Met een hartelijke groet,
Uw kerkenraad

Corona maatregelen n.a.v. de lockdown per 19 december

Na overleg heeft de kerkenraad besloten u voor de komende bijzondere erediensten weer uit te nodigen om naar de kerk te komen. Met een maximum van 50 personen per dienst zorgen we ervoor dat we als gemeente samen kunnen blijven komen. Als er wijzigingen zijn wordt u dat meegedeeld via de afkondingen en wordt de website bijgewerkt.

Het kinderkerstfeest op 1e kerstdag ’s middags gaat door, alleen met de kinderen van de basisschool en hun ouders. Heeft u ook oudere kinderen in het gezin dan zijn deze ook van harte welkom. We vragen gemeenteleden, onder wie grootouders, de viering online mee te beleven.

De middagdienst van 2e kerstdag wordt verplaatst naar de avond omdat de 17:00 maatregel is vervallen.

Wij beseffen dat de overheid een dringend advies op kerken doet om voorzichtig met samenkomsten om te gaan. Dit is wat we in onze overwegingen nadrukkelijk meenemen. Tegelijk zijn we doordrongen van het grote belang van het fysieke samenkomen van de gemeente in de erediensten, zonder te gemakkelijk om te gaan met gezondheid en veiligheid. We doen dan ook een beroep op u om bij klachten vooral thuis te blijven en de basismaatregelen in acht te nemen.

De Zoon van God is naar de wereld gekomen om alle kwaad op Zich te nemen en weg te dragen: de zonde èn de gevolgen van de zonde, waaronder ook ziekten en aandoeningen. ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen’. Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Laten we dan in geloof en bekering terugkeren tot Hem.

Van harte wensen we u goede en gezegende Kerstdagen toe!

Met een hartelijke groet,
Uw kerkenraad

Corona maatregelen aangescherpt per 29 november – avonddienst online, jeugdwerk en bijbelkring opgeschort tot januari

Naar aanleiding van de persconferentie van 26 november door premier Rutte, en het daaruit voortvloeiende dringende advies van zowel het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) als de landelijke PKN, is door de corona-commisie van Hervormd Vriezenveen besloten dat de avonddiensten plaatsvinden zonder kerkgangers. De dienst wordt dus uitgezonden per Kerkomroep (geluid) en YouTube (beeld en geluid), en in de kerk zijn dan alleen de noodzakelijk aanwezige personen, dat wil zeggen: predikant, enkele ambtsdragers, kosters en organist en andere noodzakelijke personen.
Hiermee geven we navolging aan de dringende oproep om geen kerkdiensten-met-bezoekers te houden na 17:00 uur. Op deze manier zijn we als kerken ook solidair met de rest van de Nederlandse samenleving.

De ochtenddiensten en de middagdienst mogen wel doorgaan met kerkgangers, hiervoor gelden dan uiteraard wel de reeds bekende coronaregels. In lijn met de maatregelen van de overheid en de Hervormde Gemeente Vriezenveen, geldt de mondkapjesplicht opnieuw voor kerkgangers. Het mondkapje draagt u bij het ingaan van de kerk tot aan uw zitplaats en bij het vertrek uit de kerk naar buiten. Kinderen tot en met groep 5 van de basisschool zijn uitgezonderd van deze maatregel.

We proberen met deze maatregelen om te gaan door van de online avonddiensten mogelijk fysieke middagdiensten te maken in overleg met de (gast)predikanten. Houd u deze site en de afkondigingen in de gaten voor actuele informatie.

Het jeugdwerk en de bijbelkring worden opgeschort totdat dit fysiek weer mogelijk is. U krijgt nog informatie of de catechese vervalt of dat de catechese online doorgang kan vinden.

We zullen het samen zingen, bidden, horen, ontmoeten moeten missen in de avonddiensten. We worden ons meer en meer bewust hoe wezenlijk de fysieke kerkgang is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof. Wij vragen u en jou om deze situatie en elkaar op te dragen in het gebed.

Uw kerkenraad

Versoepelingen per 27 juni

Gepubliceerd op 25 juni 2021
Met ingang van zondag 27 juni mag het aantal kerkgangers omhoog, tot een zodanig aantal dat de anderhalve meter kan worden gehandhaafd. De galerijen mogen ook worden gebruikt. Dit betekent voor onze wijkgemeente dat alle gemeenteleden weer zonder uitnodiging naar CCK2 en de Westerkerk kunnen komen. Uw aanwezigheid wordt dan achteraf genoteerd door de kosters. Met uitzondering van de locatie Stjäävelin. U blijft voor de locatie Stjäävelin door de kerkenraad gebeld worden die u uitnodigt voor de kerkdienst in Stjäävelin. Verder vervalt de mondkapjesplicht, het advies om niet te zingen en de beperkingen op groepsgrootte binnen en buiten (nog wel met inachtneming van de anderhalve meter). De basisregels van het RIVM (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten, placering in het gebouw, hygiënemaatregelen op locatie) blijven leidend.

Gasten ook welkom

Vanwege de beperkte capaciteit van CCK2 en de Westerkerk door de anderhalvemeter maatregel stellen wij als eerste de eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Daarnaast is er ook plaats om u als gast te ontvangen. Neemt u daarvoor contact op met Diny Berkhoff via het telefoonnummer 06-29253849 Let op: uitsluitend bellen op vrijdag.

We zien er naar uit en we zijn dankbaar dat we weer met alle gemeenteleden samen naar Gods huis kunnen gaan. We mogen weer naar Gods huis gaan zoals de dichter van Psalm 116 vers 11 het uitzingt: “Ik zal met vreugd in ‘t huis des HEEREN gaan, Om daar met lof Uw groten naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: Elk heff’ met mij den lof des HEEREN aan!

Wij wensen u allen van harte Gods zegen toe.

Uw kerkenraad

Versoepelingen per 6 juni

Gepubliceerd op 8 juni 2021
Met ingang van 6 juni mogen de kerkdiensten bijgewoond worden door meer dan 30 kerkgangers, excl. medewerkers. Dit betekent voor de Westerkerk: 90 personen, Stjäävelin 30 personen en voor CCK2 60 personen. De maatregelen van het RIVM blijven leidend. U blijft voor de komende kerkdiensten door de kerkenraad gebeld worden die u uitnodigt voor een kerkdienst welke u kunt bijwonen. We starten met de leden waarvan de achternaam begint met de letter A en met de letter Z.

Gasten ook welkom

Vanwege de coronamaatregelen stellen wij als eerste de eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Daarnaast is er ook plaats om u als gast te ontvangen. Neemt u daarvoor contact op met Ben Abbink via het telefoonnummer 06-43099249.

Versoepelingen per 7 maart

Gepubliceerd op 3 maart 2021
Met ingang van 7 maart mogen de kerkdiensten bijgewoond worden door maximaal 30 kerkgangers, excl. medewerkers. De maatregelen van het RIVM zijn leidend. Voor de komende kerkdiensten wordt u door de kerkenraad gebeld die u uitnodigt voor een kerkdienst welke u kunt bijwonen. We starten met de leden waarvan de achternaam begint met de letter A en met de letter Z. Vanwege de coronamaatregelen stellen wij als eerste de eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Daarnaast is er ook nog beperkt plaats om u als gast te ontvangen. Neemt u daarvoor contact op met Ben Abbink via het telefoonnummer 06-43099249.

Meeluisteren

U kunt de diensten in CCK2 meeluisteren via kerkomroep.nl. Uitzendingen met beeld zijn niet mogelijk vanuit CCK2.

Collecten en financiële gevolgen

Ook vragen we uw en jou aandacht voor een heel praktische zaak. De inkomsten van de kerk via de collectes staan niet direct op de eerste plaats. Dat is de voortgang van de levende verkondiging van het Woord van God. Maar omdat we in deze periode een groot deel van de collectes moeten missen vragen we u vriendelijk te geven in de vorm van een digitale collecte-gift over te maken op:

Kerkvoogdij
NL09RABO0373712375 ten name van CvK Herv. Wijkgemeente B.A. te Vriezenveen. Onder vermelding van: Collecte

Diaconie
NL84RABO0373712383 ten name van CvK Herv. Wijkgemeente B.A. te Vriezenveen. Onder vermelding van: Collecte

We zien er naar uit en we zijn dankbaar dat er ondanks een aantal beperkingen weer kerkdiensten kunnen zijn met gemeenteleden. We mogen weer naar Gods huis gaan zoals de dichter van Psalm 27 het zegt: “Een ding heb ik van de HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de HEERE, om de liefelijkheid van de HEERE te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.”

Wij wensen u allen van harte Gods zegen toe, zowel in de kerk als ook thuis.

Uw kerkenraad

Maatregelen verlengd tot en met 1 maart

Gepubliceerd op 5 februari 2021
Premier Rutte heeft afgelopen dinsdag aangekondigd dat de lock-down wordt verlengd tot 2 maart, en de corona maatregelen vanuit de overheid daarmee nagenoeg ongewijzigd blijven.
In het verlengde daarvan is het Groot Moderamen en Coronacommissie van mening dat de huidige maatregelen die momenteel binnen onze Hervormde Gemeente van kracht zijn, ook moeten worden verlengd.

Maatregelen vanaf zondag 20 december tot en met 19 januari

Gepubliceerd op 17 december 2020
Naar aanleiding van de aangescherpte corona maatregelen die deze week zijn aangekondigd door de overheid is er door het Groot Moderamen van de Hervormde Gemeente Vriezenveen besloten om met onmiddellijke ingang alleen nog online kerkdiensten te houden. In de diensten zijn alleen de noodzakelijke medewerkers aanwezig in het kerkgebouw, overige bezoekers/kerkgangers zijn helaas niet toegestaan. Deze situatie geldt vooralsnog t/m 19 januari, tenzij de maatregelen van overheidswege worden gewijzigd.
We kerken voor deze periode voor zowel de ochtend als de avond in de Westerkerk. Voor de zondagmorgen én de zondagavond geldt dat er een live dienst wordt uitgezonden via de scanner / kerkradio / kerkomroep.nl / youtube.com.  Op de gebruikelijke tijden en met de gebruikelijke liturgie. De voorganger zal worden bijgestaan door een ouderling, een diaken, een organist en de kosters. De uitzendingen worden verzorgt met beeld en geluid. Catechese wordt opgeschort totdat dit fysiek weer mogelijk is. Nadere berichtgeving over kerstviering met de kinderen en de intrede- en bevestigingsdienst van Prop. T.J. Lucas volgt.

We willen u vragen om voor elkaar, voor ons land en voor de overheid te bidden. Zie ook naar elkaar om. We wensen u en jou van harte Gods zegen toe, zowel in de kerk als nu ook weer thuis.

Uw kerkenraad

Mededeling voor gasten met ingang van zondag 1 november

Gepubliceerd op 30 oktober 2020
Vanwege de coronamaatregelen stellen wij als eerste de eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Daarnaast, met ingang van zondag 1 november, is er ook nog beperkt plaats om u als gast te ontvangen. Neemt u daarvoor contact op met Ben Abbink via het telefoonnummer 06-43099249.

Maatregelen met ingang van zondag 18 oktober

Gepubliceerd op 16 oktober 2020
Update 11 oktober: in lijn met de maatregelen van de overheid en de Hervormde Gemeente Vriezenveen, geldt de mondkapjesplicht nu ook voor kerkgangers. Het mondkapje draagt u bij het ingaan van de kerk tot aan uw zitplaats en bij het vertrek uit de kerk naar buiten. Kinderen tot 13 zijn uitgezonderd van deze maatregel.

Maatregelen vanaf zondag 11 oktober

Gepubliceerd op 10 oktober 2020
Met ingang van zondag 11 oktober wordt het aantal mensen per eredienst weer beperkt tot 30 personen. De predikant, een deel van de kerkenraad, kosters en organist niet meegerekend.
Voor de zondagen 11, 18 en 25 oktober wordt u door de kerkenraad gebeld die u uitnodigt voor een kerkdienst welke u kunt bijwonen. We starten met de leden waarvan de achternaam begint met de letter A en met de letter Z.

Gasten

We stellen nu als eerste de eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Door deze maatregelen is er helaas geen plaats om u als gast te ontvangen. We hopen dat dit snel weer mogelijk wordt.

Meeluisteren

U kunt de diensten in CCK2 meeluisteren via kerkomroep.nl. Uitzendingen met beeld zijn niet mogelijk vanuit CCK2.

De eerste bijbelkring op 19 oktober vervalt, alle catecheses gaan zoals gepland wel door. Het jeugdwerk voor de jongeren 15+ wordt niet gestart in deze periode.

Deze beperkingen gelden vooralsnog voor de komende 3 weken/de maand oktober.

Omzien naar elkaar

In deze tijd waarin we dagelijks geïnformeerd worden over het Coronavirus worden we meer dan anders opgeroepen om naar elkaar om te zien. Binnen onze wijkgemeente maar ook naar onze naasten in de straat waar we wonen.

Collecten en financiële gevolgen

Ook vragen we uw en jou aandacht voor een heel praktische zaak. De inkomsten van de kerk via de collectes staan niet direct op de eerste plaats. Dat is de voortgang van de levende verkondiging van het Woord van God. Maar omdat we in deze periode een groot deel van de collectes moeten missen vragen we u vriendelijk te geven in de vorm van een digitale collecte-gift over te maken op:

Kerkvoogdij
NL09RABO0373712375 ten name van CvK Herv. Wijkgemeente B.A. te Vriezenveen. Onder vermelding van: Collecte

Diaconie
NL84RABO0373712383 ten name van CvK Herv. Wijkgemeente B.A. te Vriezenveen. Onder vermelding van: Collecte

Makkelijk geven via uw mobiele telefoon

U kunt ook heel eenvoudig geven op afstand via de GivT app. Met de app vult u de bedragen in zoals we gewend zijn in de diensten (1e collecte Diaconie, 2e collecte voor de Kerkvoogdij en de 3e collecte voor de Kerkvoogdij) en klikt u op Volgende. Daarna kiest u onze wijkgemeente en uw collecte is gegeven. Lees meer over deze nieuwe mogelijkheid, een instructie én de veelgestelde vragen op de GivT pagina. Open de GivT pagina.

We willen u vragen om voor elkaar, voor ons land en voor de overheid te bidden. En we wensen u en jou van harte Gods zegen toe, zowel in de kerk als nu ook weer thuis.

Uw kerkenraad

Mededeling voor gasten

Gepubliceerd op 14 juli 2020, update 28 juli 2020
Vanwege de coronamaatregelen stellen wij als eerste de eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. In het kerkgebouw is daarnaast, met ingang van zondag 19 juli, ook nog beperkt plaats om u als gast te ontvangen. Neemt u daarvoor contact op met Diny Berkhoff via het telefoonnummer 06-29253849. U kunt in de week voorafgaand aan de zondag reserveren van donderdagochtend 10:00 uur tot vrijdagmiddag 17:00 uur. Daarna krijgt u een bericht of u zondag de dienst kunt bezoeken.

Let op: u kunt niet reserveren voor zondagavond 16 augustus in verband met de doopdienst.

We vragen uw begrip voor deze maatregelen en wensen u van harte Gods zegen bij het meeluisteren van de diensten. U kunt de diensten ook meeluisteren via kerkomroep.nl.

Uw kerkenraad

Versoepeling maatregelen per 1 juli

Gepubliceerd op 02 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 mag er weer een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn in de kerk mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt en mensen van te voren gevraagd wordt of ze symptomen van covid-19 vertonen. CCK2 is groot genoeg om aan deze richtlijnen van het RIVM te voldoen voor alleen de leden van onze wijkgemeente. Uw bezoek wordt door de kosters geregistreerd zodat de juiste gegevens voorhanden zijn mocht hier naar gevraagd worden. We starten hiermee op zondag 5 juli. Gemeenteleden kunnen dus zonder reservering vooraf zowel ‘s morgens als ‘s avonds naar de kerk komen.

U dient rekening te houden met de volgende maatregelen:

U kunt de diensten in CCK2 meeluisteren via kerkomroep.nl. Uitzendingen met beeld zijn niet mogelijk vanuit CCK2.

We zijn met psalm 122 blij en dankbaar dat we weer met alle gemeenteleden kunnen opgaan naar Gods huis.
“Ik ben verblijd, wanneer men mij. Godvruchtig opwekt: “Zie, wij staan. Gereed, om naar Gods huis te gaan; Kom, ga met ons en doe als wij.”

Uw kerkenraad

Versoepeling maatregelen per 1 juni

Gepubliceerd op 29 mei 2020

Vanaf 1 juni mogen er weer 30 mensen naar de kerk komen. Predikant, kerkenraad, koster en organist niet meegerekend. We starten zondag 7 juni. De maatregelen van het RIVM zijn leidend.

Voor de zondagen vanaf 7 juni tot en tot 1 juli wordt u door de kerkenraad gebeld die u uitnodigt voor een kerkdienst welke u kunt bijwonen. We starten met de leden waarvan de achternaam begint met de letter A en met de letter Z.

Elke kerkelijke gemeente moet van overheidswege (en van de PKN) een gebruikersplan voor alle locaties maken. De Hervormde gemeente heeft een gebruikersplan gemaakt voor alle gebouwen. Aangezien we de gebouwen huren van de Hervormde gemeente geldt dit gebruikersplan ook voor de wijkgemeente B.A.

U dient rekening te houden met de volgende maatregelen:

We zien er naar uit en we zijn dankbaar dat er ondanks een aantal beperkingen weer kerkdiensten kunnen zijn met gemeenteleden. We mogen weer naar Gods huis gaan zoals de dichter van Psalm 27 het zegt: “Een ding heb ik van de HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de HEERE, om de liefelijkheid van de HEERE te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.”

Wij wensen u allen van harte Gods zegen toe, zowel in de kerk als ook thuis.

Uw kerkenraad

 

Maatregelen rond coronavirus

Gepubliceerd op 13 maart 2020, laatste wijziging 29 april 2020

Beste gemeente, catechisanten, gezinnen, jongeren en ouderen,

Met de aanscherpingen van de maatregelen tegen het coronavirus, ingegaan op maandag 23 maart 2020, komen alle bijeenkomsten te vervallen tot en met 1 juni 2020.

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten

Het gaat om de Erediensten (inclusief de sacramenten), Goede Vrijdag diensten, Paasdiensten, Hemelvaartsdag en Pinksterdiensten. Maar ook de bijbehorende kinderoppas, bijbelkring, de jeugdclubs, de catechese en de belijdeniscatechese (inclusief aannemingsavond en belijdenisdienst).

Het ligt op ons hart om daar waar mogelijk toch elke zondag actuele preken te verzorgen. Tegelijkertijd geeft dit de mogelijkheid om wekelijks de voorbeden te doen.

Voor de zondagmorgen én de zondagavond geldt, indien de geplande voorganger kan en wil komen, dat er een live dienst wordt uitgezonden via de scanner / kerkradio / kerkomroep.nl.  Op de gebruikelijke tijden en met de gebruikelijke liturgie. De voorganger zal worden bijgestaan door een ouderling, een diaken en een organist. Er is de mogelijkheid voor de vrouwen en gezinnen van degenen die een taak hebben in de dienst om aanwezig te zijn.

De uitzendingen worden verzorgt met beeld en geluid. De beelduitzendingen zijn tot 1 juni diensten in de Westerkerk te volgen via Youtube.

De Hervormde Gemeente heeft ons uitgenodigd om mee te doen in de verzorging van de diensten op de zondagavond in de Grote Kerk tijdens deze periode. Om op die manier ook met beeld een eredienst te kunnen uitzenden. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid die de Hervormde Gemeente ons hierin geboden heeft. De avonddiensten van 12 april (1e paasdag) en 10 mei zullen nu vanuit de Grote Kerk worden uitgezonden. Deze diensten vallen dan onder de verantwoordelijkheid van onze wijkgemeente.

Pastoraat

Het pastoraat, het fysiek bezoeken van ouderen, alleenstaanden en zieken zoals wordt verzorgd door Prop. T.J. Lucas, ligt voorlopig ook stil. Wel zullen gesprekken en contacten telefonisch worden gedaan door Prop. T.J. Lucas. Mochten er situaties van crisispastoraat zijn, dan verzoeken we u contact op te nemen met Prop. T.J. Lucas. Maar ook voor andere vragen bent u van harte uitgenodigd om contact met hem op te nemen. De pastoraal medewerker blijft het aanspreekpunt voor het pastoraat.

Omzien naar elkaar

In deze tijd waarin we dagelijks geïnformeerd worden over het Coronavirus worden we meer dan anders opgeroepen om naar elkaar om te zien. Binnen onze wijkgemeente maar ook naar onze naasten in de straat waar we wonen.

Als u hulp nodig hebt, of u kent mensen die hulp nodig hebben of u kunt hulp geven, neem dan contact op via 0546-562500. De hulp zou kunnen bestaan uit bijvoorbeeld: boodschappen doen, bezoek aan arts of ziekenhuis of andere zaken waar u nadelige gevolgen van ondervindt vanwege de coronamaatregelen.

Collecten en financiële gevolgen

Ook vragen we uw en jou aandacht voor een heel praktische zaak. De inkomsten van de kerk via de collectes staan niet direct op de eerste plaats. Dat is de voortgang van de levende verkondiging van het Woord van God. Maar omdat we in deze periode alle collectes moeten missen vragen we u vriendelijk te geven in de vorm van een digitale collecte-gift tot en met 1 juni over te maken op:

Kerkvoogdij
NL09RABO0373712375 ten name van CvK Herv. Wijkgemeente B.A. te Vriezenveen. Onder vermelding van: Collecte

Diaconie
NL84RABO0373712383 ten name van CvK Herv. Wijkgemeente B.A. te Vriezenveen. Onder vermelding van: Collecte

Geven op afstand – Digitale collecte via de telefoon

Naast het overmaken via een bankoverschrijving is er nu ook de mogelijkheid om uw en jou collectegeld over te maken via een app op de telefoon. Deze mogelijkheid is bedoeld om het geven makkelijker te maken tot 1 juni. Met deze app kan u veilig en anoniem blijven geven. Ook voldoet deze app aan de privacywetgeving (AVG).

Met de app vult u de bedragen in zoals we gewend zijn in de diensten (1e collecte Diaconie, 2e collecte voor de Kerkvoogdij en de 3e collecte voor de Kerkvoogdij) en klikt u op Volgende. Daarna kiest u onze wijkgemeente en uw collecte is gegeven.

Om hiervan gebruik te maken heeft u de GivT app nodig. U kunt direct beginnen met geven na het installeren en registreren van uw gegevens. Lees meer over deze nieuwe mogelijkheid, een instructie én de veelgestelde vragen op de GivT pagina. Open de GivT pagina.

Communicatie

Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de website van onze wijkgemeente https://hwba-vriezenveen.nl/corona/. Degene die geen internet hebben zullen schriftelijk op de hoogte gehouden worden van de actuele stand van zaken.

Tenslotte

Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen in het kerkgebouw onder de levende verkondiging beseffen we hoe waardevol het samenkomen is. We zullen het samen zingen, bidden, horen, ontmoeten moeten missen… We worden ons meer en meer bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof. Het is ook zeer aangrijpend om dergelijke beslissingen te nemen, waarbij gedacht wordt aan de vrije doorgang van Gods Woord en de eenheid en samenzijn van onze gemeente.

Wij vragen u en jou om deze situatie en elkaar op te dragen in het gebed.

Uw kerkenraad

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world