En niet een van die is voor God vergeten.
Lukas 12 vers 6

Maatregelen rondom coronavirus

Beste gemeente, catechisanten, gezinnen, jongeren en ouderen,

Met de aanscherpingen van de maatregelen tegen het coronavirus, ingegaan op maandag 23 maart 2020, komen alle bijeenkomsten te vervallen tot en met 1 juni 2020.

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten

Het gaat om de Erediensten (inclusief de sacramenten), Goede Vrijdag diensten, Paasdiensten, Hemelvaartsdag en Pinksterdiensten. Maar ook de bijbehorende kinderoppas, bijbelkring, de jeugdclubs, de catechese en de belijdeniscatechese (inclusief aannemingsavond en belijdenisdienst).

Het ligt op ons hart om daar waar mogelijk toch elke zondag actuele preken te verzorgen. Tegelijkertijd geeft dit de mogelijkheid om wekelijks de voorbeden te doen. Update 31-03: omdat kerkeraadsleden in de dienst aanwezig moeten zijn is besloten dat hun vrouwen en gezinnen zo mogelijk in de dienst aanwezig zullen zijn.

Voor de zondagmorgen én de zondagavond geldt, indien de geplande voorganger kan en wil komen, dat er een live dienst wordt uitgezonden via de scanner / kerkradio / kerkomroep.nl.  Op de gebruikelijke tijden en met de gebruikelijke liturgie. De voorganger zal worden bijgestaan door een ouderling, een diaken en een organist. In eerste instantie zal dit alleen geluid zijn. Momenteel werken we er aan om er beelduitzendingen van te maken. Dit is nu niet mogelijk met de installatie in de Westerkerk.

De Hervormde Gemeente heeft ons uitgenodigd om mee te doen in de verzorging van de diensten op de zondagavond in de Grote Kerk tijdens deze periode. Om op die manier ook met beeld een eredienst te kunnen uitzenden. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid die de Hervormde Gemeente ons hierin geboden heeft. De avonddiensten van 12 april (1e paasdag) en 10 mei zullen nu vanuit de Grote Kerk worden uitgezonden. Deze diensten vallen dan onder de verantwoordelijkheid van onze wijkgemeente.

Pastoraat

Het pastoraat, het fysiek bezoeken van ouderen, alleenstaanden en zieken zoals wordt verzorgd door Prop. T.J. Lucas, ligt voorlopig ook stil. Wel zullen gesprekken en contacten telefonisch worden gedaan door Prop. T.J. Lucas. Mochten er situaties van crisispastoraat zijn, dan verzoeken we u contact op te nemen met Prop. T.J. Lucas. Maar ook voor andere vragen bent u van harte uitgenodigd om contact met hem op te nemen. De pastoraal medewerker blijft het aanspreekpunt voor het pastoraat.

Omzien naar elkaar

In deze tijd waarin we dagelijks geïnformeerd worden over het Coronavirus worden we meer dan anders opgeroepen om naar elkaar om te zien. Binnen onze wijkgemeente maar ook naar onze naasten in de straat waar we wonen.

Als u hulp nodig hebt, of u kent mensen die hulp nodig hebben of u kunt hulp geven, neem dan contact op via 0546-562500. De hulp zou kunnen bestaan uit bijvoorbeeld: boodschappen doen, bezoek aan arts of ziekenhuis of andere zaken waar u nadelige gevolgen van ondervindt vanwege de coronamaatregelen.

Collecten en financiële gevolgen

Ook vragen we uw en jou aandacht voor een heel praktische zaak. De inkomsten van de kerk via de collectes staan niet direct op de eerste plaats. Dat is de voortgang van de levende verkondiging van het Woord van God. Maar omdat we in deze periode alle collectes moeten missen vragen we u vriendelijk te geven in de vorm van een digitale collecte-gift tot en met 1 juni over te maken op:

Kerkvoogdij
NL09RABO0373712375 ten name van CvK Herv. Wijkgemeente B.A. te Vriezenveen. Onder vermelding van: Collecte

Diaconie
NL84RABO0373712383 ten name van CvK Herv. Wijkgemeente B.A. te Vriezenveen. Onder vermelding van: Collecte

Communicatie

Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de website van onze wijkgemeente https://hwba-vriezenveen.nl/corona/. Degene die geen internet hebben zullen schriftelijk op de hoogte gehouden worden van de actuele stand van zaken.

Tenslotte

Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen in het kerkgebouw onder de levende verkondiging beseffen we hoe waardevol het samenkomen is. We zullen het samen zingen, bidden, horen, ontmoeten moeten missen… We worden ons meer en meer bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof. Het is ook zeer aangrijpend om dergelijke beslissingen te nemen, waarbij gedacht wordt aan de vrije doorgang van Gods Woord en de eenheid en samenzijn van onze gemeente.

Wij vragen u en jou om deze situatie en elkaar op te dragen in het gebed.

Uw kerkenraad

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world